Regulamin

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu Huzar, ul. Husarska 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
 2. Opiekunem Gościa jest recepcja hotelowa.
 3. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu do hotelu (z góry).
 4. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w hotelu w trakcie trwania doby, nie jest zwracana opłata za pobyt w danym dniu.
 5. Podstawą do zameldowania Gościa jest wypełnienie karty meldunkowej.
 6. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 7. Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do godz. 12.00.
 8. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę.
 9. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 10. Zatrzymanie pokoju po godz. 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 11. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych pokoi.
 12. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 13. Śniadanie jest wliczone w cenę pokoju i podawane w restauracji w godzinach 6:15 – 10:30.
 14. Hotel ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę.
 15. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w hotelu.
 16. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 17. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu hotelowego.
 18. Hotel zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości lub dużych kwot pieniędzy.
 19. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób.
 20. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz zdać w recepcji.
 21. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 22. Palenie tytoniu w pokojach hotelowych jest zabronione. Można palić w miejscach wyznaczonych. W przypadku naruszenia zakazu, gość ponosi karę pieniężną w wysokości 500 zł płatna w recepcji.
 23. W pokoju zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.
 24. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 22.00.
 25. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy w godz. 22 -7.
 26. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerów.
 27. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę innym osobom albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.
 28. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych hotelu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE . Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub do bycia zapomnianym.
 29. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktur vat bez podpisu.
 30. Hotel Huzar nieodpłatnie oddaje w prywatne użytkowanie na czas pobytu, a Gość wypożycza na czas pobytu, do własnego, osobistego użytku odbiornik telewizyjny.
 31. Hotel obowiązany jest wymienić bieliznę pościelową co 3 dni i ręczniki co 2 dni lub każdorazowo na życzenie lecz nie częściej niż raz na dobę. Wymiana bielizny pościelowej i ręczników oraz sprzątanie pokoju odbywa się pod nieobecność gości, chyba że gość zażyczy sobie inaczej. Sprzątanie pokoi odbywa się w godzinach 8:00- 16:00. Gość hotelowy w momencie meldowania ma prawo zastrzec aby obsługa nie wchodziła do pokoju w czasie jego pobytu.
 32. Na terenie Hotelu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania własnego alkoholu.
Zarezerwuj